Jesteś tutaj:   Strona główna » Warunki korzystania z serwisu Drukuj stronę


Wstęp
Niniejszy serwis internetowy został Państwu udostępniony przez firmę Henkel Polska sp. z o. o., (zwaną poniżej “Henkel Polska“) z siedzibą w: 02-672 Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41. Informacje udostępnione w tym serwisie dotyczące Grupy Henkel i spółek zależnych ( zwane poniżej  “Henkel“) oraz osób trzecich, zostały wybrane z największą starannością. Nie możemy jednak udzielić gwarancji co do kompletności i prawidłowości tych informacji. Henkel Polska nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w treści. Zawarte w niniejszej witrynie internetowej oświadczenia dotyczące prognoz  zostały złożone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże faktycznie osiągnięte przez firmę Henkel wyniki mogą znacznie odbiegać od wyżej wymienionych prognoz, ponieważ są one uzależnione od szeregu czynników o charakterze konkurencyjnym i makroekonomicznym, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą firmy Henkel. Bez naruszenia jakichkolwiek prawnych zobowiązań dotyczących zmiany oświadczeń zawierających prognozy, Henkel nie zamierza w sposób ciągły aktualizować wszystkich ww. oświadczeń zawartych w niniejszej witrynie.

Swoim dostępem do strony akceptujecie Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższe Warunki Użytkowania, które można przeczytać lub wydrukować z pliku w formacie PDF.

Do korzystania z niniejszego serwisu internetowego konieczne jest posiadanie przez Państwa dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych.

Korzystanie z niniejszego serwisu może zostać zakończone przez Państwa w każdej chwili.

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ORAZ ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, ANI PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW USA. OSOBY TE SĄ PROSZONE O KONTAKT Z LOKALNĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ FIRMY HENKEL BĄDŹ Z WITRYNAMI AMERYKAŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH GRUPY HENKEL.
 

Ogólne Warunki Korzystania z prezentacji internetowej
1. Prawo autorskie
Informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim. Chronione jest zwłaszcza powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne. Kopiowanie i użytkowanie -1 również we fragmentach - dozwolone jest (z wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia firmy Henkel. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu, materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Henkel Polska (wyjątek stanowi materiał zdjęciowy i informacje prasowe przedstawione na stronach Internetowego Biura Prasowego, ale tylko do celów redakcyjnych). Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie firmie Henkel Polska z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej. Materiały zdjęciowe Henkla i informacje prasowe udostępnione na stronach Internetowego Biura Prasowego mogą być wykorzystywane tylko do celów redakcyjnych. Materiały zdjęciowe Henkla, które dla celów redakcyjnych są powielane i/lub elektronicznie udostępniane osobom trzecim, muszą być opatrzone zastrzeżeniem: "Copyright Ó Henkel Polska, rok, Wszystkie prawa zastrzeżone". To samo dotyczy informacji prasowych Henkla opatrzonych przez nas wyżej wymienionym zastrzeżeniem. Przedruki są wolne od opłat. Prosimy jednak o przesłanie jednego egzemplarza dowodowego (na adres: PR Departament, Henkel Polska sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa).

2. Znaki towarowe
Owalne logo firmy Henkel z hasłem "A Brand like a Friend (Marka jak przyjaciel)" oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na niniejszych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Henkel KGaA, jej spółek zależnych, powiązanych licencjodawców lub partnerów joint-venture. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do stron internetowych osób trzecich
a) Strony internetowe posiadają powiązania (tzw. "hiperlinki") do stron internetowych osób trzecich, których treść nie jest w pełni znana firmie Henkel. Henkel co prawda pośredniczy w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Nasze linki do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji. Nie identyfikujemy się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach powiązanych. Zwłaszcza zaś nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw osób trzecich. b) Właściciel stron internetowych, do których istnieje powiązanie (hiperlink) ze strony Henkla, ponosi wyłączną odpowiedzialność zarówno za treść swojej strony, jak i za oferowane tam produkty oraz za realizacje zamówień. c) Henkel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych, dokonanych na tej stronie. d) W przypadku zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i danym właścicielem strony internetowej względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak przypadku do umowy pomiędzy firmą Henkel, a użytkownikiem. Prosimy uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności
Wszelka odpowiedzialność firmy Henkel z tytułu szkód wynikających z korzystania z niniejszej witryny, niezależnie od przyczyny prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność firmy Henkel wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności firmy Henkel wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Firma Henkel dokłada ogromnych starań, aby jej strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy). Firma Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na jej witrynie internetowej są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności.

5. Prognozy i plany
W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju firmy Henkel, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem Henkla. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, Henkel nie ma intencji aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej.

6. Produkty Henkla
Produkty przedstawione w prezentacji internetowej sa przykładowymi produktami Henkla dostępnymi na rynkach światowych. Henkel nie przejmuje żadnej gwarancji za to, że przedstawiony produkt jest dostępny w Waszym kraju. Dokładne zestawienie produktów Henkla dostępnych w Waszym kraju znajduje się na właściwej dla Waszego kraju stronie internetowej Henkla. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest niniejszym wyraźnie wyłączone. W takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny internetowej będą rozstrzygane w Düsseldorfie, Niemcy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania jest lub stanie się nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałych postanowień.

 Lista punktów sprzedaży

Szukasz naszego produktu ?
Znajdź najbliższy punkt sprzedaży